Home/Thông Báo/HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, CÔ NUÔI GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2019 – 2020

Thông Báo

Trường mầm non Hoa Mai

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, CÔ NUÔI GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2019 – 2020

mnhoamai 25/12/2019 Lượt xem: 3


KẾ HOẠCH 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, CÔ NUÔI GIỎI

CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ thông tư 49/2011/TT-BGDDT ngày 26/10/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ kế hoạch số 2247/KH-SGDĐT ngày 18/11/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 705/TB-PGDĐT ngày 20/11/2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo Thông báo chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi GVDG cấp MN, cấp Tỉnh  năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 -2020 của phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn, đồng thời thực hiện kế hoạch của trường MN Hoa Mai. Nay nhà trường ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2019-2020.

 1.Mục đích hội thi

a/ Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên dạy giỏi, cô nuôi giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên, cô nuôi thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

b/ Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên, tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc,giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành;

c/ Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực hiện trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bội dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

 

  2.Yêu cầu của hội thi

a/ Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành;

b/ Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ làm đồ dùng, đồ chơi và nghiên cứu khoa học chăm sóc, giáo dục trẻ.